Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

In dit hele document verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Rea Creations. Wij bieden onze diensten aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld. 

Door een dienst van ons af te nemen, gaat u akkoord met onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Lees deze (Service) voorwaarden aandachtig door. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, kunt u geen gebruik maken van onze services. 

Betalingsvoorwaarden 

We gaan ervan uit dat u begrijpt hoe belangrijk het is als bedrijf dat de facturen zo snel mogelijk worden betaalt. Omdat u net als wij onze relaties belangrijk acht, gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord gaat en dat u zich strikt houdt aan het betalingstermijn zoals aangegeven in alle offertes en/of facturen die we sturen of schriftelijke overeenkomsten die we overeen zijn gekomen. 

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. 

Voor al onze diensten en werkzaamheden is een aanbetaling van 50% vereist voordat we met het werk beginnen en de restant betaling vereist voordat de website online gaat of het eindproduct wordt opgeleverd. Voor bedragen onder de €500, dient het volledige bedrag vooraf voldaan te worden. 

Aanbetalingen op basis van een overeenkomst worden niet gerestitueerd. 

We behouden ons het recht voor om ons tarief of servicekosten te wijzigen. 

Voor achterstallige rekeningen ouder dan 45 dagen wordt een toeslag van 10% van het gefactureerde bedrag in rekening gebracht. 

Als er geen overeenstemming kan worden bereikt over facturen die 60 dagen te laat zijn, wordt een incassoprocedure gestart. 

Alle kosten die door ons zijn gemaakt inclusief, maar niet beperkt tot incasso en / of gerechtskosten, om achterstallige rekeningen te innen, worden op u verhaald (de klant). 

Als we gedwongen worden om onze services op te schorten vanwege het uit blijven van de betalingen van facturen, zijn we niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, verlies van projecten of enige andere schade als gevolg van de opschorting. 

Het niet betalen van facturen leidt tot opschorting van lopende werkzaamheden. We kunnen niet garanderen dat we ons kunnen houden aan de oorspronkelijk verstrekte tijdlijnen. We behouden ons dan ook het recht voor om de hervatting van dat werk te verzetten volgens ons huidige productieschema zodra de betaling is ontvangen. 

Gegevensprivacybeleid 

Hiervoor verwijzen wij u naar het privacybeleid van Rea Creations 

Functionaliteit 

We kunnen niet garanderen dat derde partij functies in thema’s, kit’s of plugins van een voltooide website altijd foutloos zullen zijn en daarom kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld door u of een derde partij voor schade, zoals verloren inkomsten, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit de werking van het niet kunnen gebruiken van deze website en andere webpagina’s, zelfs als u ons geïnformeerd heeft over de mogelijkheden van dergelijke schade. Als dit om welke reden dan ook niet prevaleert, zal onze aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan het bedrag dat u ons hebt betaald onder deze voorwaarden. Deze claim dient echter schriftelijk binnen 7 kalenderdagen te geschieden.

Auteursrechten 

Rea Creations is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites die zij maakt, beheert en / of onderhoudt. 

De klant garandeert ons dat alle tekst, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen, handelsmerken of andere illustraties die u (of derden op uw verzoek) ons geeft voor de websites die wij bouwen, van uw eigendom zijn, of dat u toestemming hebt om deze te gebruiken. 

We behouden alle intellectuele eigendomsrechten van onze ontwerpen voor het project. Zodra we uw laatste betaling hebben ontvangen delen wij de afbeeldingen, tekstinhoud en andere visuele en ontwerpelementen die we voor u hebben gemaakt. Op uw verzoek ontvangt u een kopie van de bestanden en het is aan u om ze veilig op te slaan, wij zijn niet verplicht bronbestanden te bewaren of op te slaan. 

We zijn trots op ons werk en we laten onze voltooide opdrachten ook graag aan anderen zien. Wij behouden ons dan ook het recht voor om elk voltooid project te promoten en ernaar te linken als onderdeel van ons portfolio. Tevens behouden wij ons het recht om te schrijven over de projecten die we hebben voltooid op websites, social media kanalen, in tijdschriftartikelen en in boeken. 

Nakoming 

Het is uw verantwoordelijkheid als klant en eigenaar van uw bedrijf om ervoor te zorgen dat alle inhoud van uw website (s), advertenties, digitaal of gedrukt materiaal (zoals, maar niet beperkt tot, ontwerp, tekst, afbeeldingen, producten, video, downloads) voldoen aan alle wetgevingen, copyrightwetgeving, advertentienormen en privacyregels binnen Nederland en de landen waarin uw bedrijf actief is. Indien Rea Creations dit verzorgt, bezitten wij ten alle tijde de rechten van dit materiaal. 

Naleving van wetgeving is volledig uw verantwoordelijkheid als bedrijfseigenaar. Hoewel we u te goeder trouw kunnen helpen bij het implementeren van wijzigingen, kunnen we niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eerdere, huidige of toekomstige naleving van de toepasselijke wetten. 

Elk mondelinge of schriftelijk advies dat we geven, mag niet worden beschouwd als professioneel juridisch advies. Wij zijn niet gekwalificeerd op dit gebied en u dient onafhankelijk professioneel juridisch advies in te winnen over alle compliance- en aansprakelijkheidskwesties. 

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw website, de inhoud ervan en al uw gegevensverzamelings- en opslagsystemen voldoen aan alle privacywetten die op u en uw bedrijf van toepassing zijn, zoals de AVG en alle relevante privacywetten in uw rechtsgebied. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de privacy- en antispamregelgeving (bijvoorbeeld GDPR). Wij kunnen u alleen uit goede wil algemene richtlijnen geven.

HTML- en CSS-lay-outsjablonen (codering) 

Als een project HTML-opmaak en CSS-sjablonen bevat, ontwikkelen we deze met geldige HTML-en CSS-code. Wij zullen dit testen in de huidige versies van alle grote desktopbrowsers om ervoor te zorgen dat deze correct werken. 

We zijn niet verantwoordelijk voor gebruikers van Microsoft Internet Explorer 9 (of eerdere versies) en kunnen het gedrag van die browser niet voorspellen. We testen geen oude browsers, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer versie 9 of eerder, eerdere versies van Apple’s Safari, Mozilla Firefox of Opera. 

Ontwerp 

Rea Creations ontwerpt WordPress websites op basis van thema’s en Kit’s. Dit is geen eigen techniek. Veel is te customizen naar uw wensen, maar u dient rekening te houden met het feit dat sommige dingen gewoonweg niet mogelijk zijn. 

Wijzigingen en herzieningen (ontwerp en / of inhoud) 

We willen u de mogelijkheid om van gedachten te veranderen niet ontnemen en bieden u daarom 3 correctierondes aan tot oplevering van het project. 

De vermelde prijzen in een Rea Creations offerte zijn gebaseerd op een schatting van uren die we nodig hebben om de opdracht naar tevredenheid aan te leveren. 

Indien u het ontwerp aanzienlijk wilt wijzigen, extra pagina’s of sjablonen wilt toevoegen of zelfs nieuwe functionaliteiten wilt toevoegen, is dat geen probleem. Deze uren dienen te worden gehonoreerd voordat wij beginnen met het extra werk Dit extra werk heeft uiteraard invloed op deadlines en deze zullen dus worden verplaatst. We zullen u vragen om verzoeken schriftelijk in te dienen, zodat we wijzigingen kunnen bijhouden. 

Indien u wijzigingen wilt doorvoeren na de oplevering van het project zal de tijd om deze door te voeren worden gehonoreerd tegen het uurtarief van Rea Creations. Met een minimum van een uur. 

Als de aard of functies van het project tijdens het proces aanzienlijk veranderen, behouden we ons het recht voor om het huidige project te annuleren. U betaalt ons voor al het werk dat we tot dat moment hebben geproduceerd. U kunt ons vervolgens opdracht geven om het nieuwe project te voltooien op basis van de nieuwe afspraken. Dit vereist een nieuwe offerte en een nieuwe overeenkomst.

Wijziging van pagina’s van derden of klanten 

Met een op WordPress gebaseerde website zal de klant na oplevering van de site zijn of haar webpagina’s onafhankelijk kunnen bewerken of bijhouden, tenzij anders overeengekomen in deze overeenkomst door de klant en Rea Creations. 

Als iemand anders dan Rea Creations de website probeert bij te werken en het ontwerp veranderd, beschadigt of het vermogen van de webpagina’s om correct weer te geven of te functioneren, schaadt, zal de tijd om de webpagina’s te herstellen worden gehonoreerd tegen het uurtarief van Rea Creations. 

Website die niet door Rea Creations zijn gebouwd krijgen eerst een zorgvuldige scan om mogelijke problemen in kaart te brengen. Voor deze scan geldt een eenmalig tarief van € 100, exclusief btw. Mogelijke knelpunten die door de scan in beeld zijn gebracht, worden tegen het uurtarief van Rea Creations opgelost. Indien voor het oplossen van de problemen externe expertise nodig is, zal Rea Creations daarover advies uitbrengen en worden de kosten voor de in te zetten externe expertise separaat in rekening gebracht. Zodra alle problemen zijn opgelost en de website goed functioneert, kan indien gewenst een onderhoudsabonnement worden afgesloten 

Onderhoudsabonnemnt 

Hiervoor verwijzen wij u naar het onderhoudsabonnement van Rea Creations 

Beëindiging van contract of dienst 

Als door onvoorziene omstandigheden een onderdeel van de Rea Creations overeenkomst komt te vervallen, blijven de overige delen van de overeenkomst van kracht. Hoewel wij hebben gekozen voor een eenvoudige taalgebruik voor deze overeenkomst, is dit contract een bindend juridisch document. 

Elke partij mag een Rea Creations-contract beëindigen onder de volgende omstandigheden: 

Indien de Wederpartij insolvabel blijkt of wordt getroffen door een beslaglegging of in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling is aangevraagd 

Onmiddellijk indien een van beide partijen een materiële schending van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst begaat en deze schending niet binnen 14 kalenderdagen na kennisgeving van die schending verhelpt. 

Onmiddellijk als we constateren dat de klant inbreuk maakt op auteursrechtwetten (voor inhoud, afbeeldingen of plagiaat) of andere bovengenoemde wettelijke schendingen 

In een van de andere specifieke omstandigheden zoals vermeld in de algemene voorwaarden. 

Bij voortijdige beëindiging van het contract door de opdrachtgever zijn alle werkzaamheden die door Rea Creations tot op het moment van beëindiging zijn verricht onmiddellijk opeisbaar. Als er geen afgesproken bedrag van toepassing is, of als het een project is met een geschatte prijs, wordt het factureerbare werk berekend tegen ons standaardtarief. Conform onze betalingsvoorwaarden hierboven, worden aanbetalingen of betalingen voor diensten niet gerestitueerd.

Weigering van service 

Rea Creations behoudt zich het recht voor om service te weigeren als de inhoud aanstootgevend, sexueel, obscene, haatdragend, kwaadaardig of enige andere reden die niet conform onze visie is. 

Overmacht 

Dingen gebeuren nou eenmaal. We gaan akkoord om onze diensten en alle overeenkomsten op te schorten als we dit niet kunnen naleven als gevolg van overmacht of soortgelijke omstandigheden. De opschorting van de dienst blijft van kracht totdat de diensten kunnen worden hervat. 

Definities 

Overeenkomst 

Deze overeenkomst inclusief eventuele wijzigingen hieraan. 

Geautoriseerd persoon 

De naam en functie van personeel, die gemachtigd zijn om een service te vragen onder deze overeenkomst. 

We/Wij 

Medewerkers, eigenaren of onderaannemers van Rea Creations. 

U (De Klant) 

De klant die diensten koopt onder deze overeenkomst. 

Werkdagen 

Alle andere dagen dan zaterdag, zondag en feestdagen. 

Werktijden 

Van 9.00am tot 5.00pm op werkdagen. 

Bijkomende kosten 

Het uurtarief van €65 p/u waartegen de klant in rekening wordt gebracht voor aanvullende diensten die niet in deze overeenkomst zijn inbegrepen. 

Overmacht 

Omstandigheden waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsonderbrekingen zoals elektrische storingen, wind, overstromingen, oorlog, oproer, pestilentie, virussen, industriële actie of gebreken van fabrikanten, leveranciers, overheden of transportbeperkingen, d.w.z. niet uw gebruikelijke, alledaagse ervaringen. 

Onderhoud 

Dit is wat de leverancier contracteert om te doen voor de klant in termen van het resultaat, de servicevereiste, de beschikbaarheid en wanneer het wordt uitgevoerd.

error: Content is protected !!